جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بالابرهای هیدرولیکی تلسکوپی و مفصلی پالفینگر

palfinger
PALFINGER-5
بالابر تلسکوپی P90 T
ارتفاع کاری
9 متر
دسترسی جانبی
5 متر
زاویه دوران
360 درجه
ظرفیت سبد
120 کیلوگرم
وزن دستگاه
580 کیلوگرم
p90 t
p110 t
بالابر تلسکوپی P110 T
ارتفاع کاری
11 متر
دسترسی جانبی
6.8 متر
زاویه دوران
280 درجه
ظرفیت سبد
200 کیلوگرم
وزن دستگاه
660 کیلوگرم
بالابر مفصلی P130 A
ارتفاع کاری
13 متر
دسترسی جانبی
7 متر
زاویه دوران
360 درجه
ظرفیت سبد
200 کیلوگرم
وزن دستگاه
690 کیلوگرم
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
p140 t
بالابر تلسکوپی P140 T
ارتفاع کاری
14 متر
دسترسی جانبی
8.4 متر
زاویه دوران
370 درجه
چرخش سبد
±90 درجه
وزن دستگاه
820 کیلوگرم
بالابر مفصلی P160 A
ارتفاع کاری
16 متر
دسترسی جانبی
6.5 متر
زاویه دوران
260 درجه
ظرفیت سبد
200 کیلوگرم
وزن دستگاه
900 کیلوگرم
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
بالابر تلسکوپی P170 T
ارتفاع کاری
17 متر
دسترسی جانبی
10.8 متر
زاویه دوران
370 درجه
چرخش سبد
±90 درجه
وزن دستگاه
870 کیلوگرم
بالابر تلسکوپی P200 T
ارتفاع کاری
20 متر
دسترسی جانبی
10.8 متر
زاویه دوران
370 درجه
چرخش سبد
±90 درجه
وزن دستگاه
980 کیلوگرم
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
بالابر مفصلی P240 A
ارتفاع کاری
24 متر
دسترسی جانبی
10.7 متر
زاویه دوران
370 درجه
چرخش سبد
±90 درجه
وزن دستگاه
1300 کیلوگرم
بالابر مفصلی P280 A
ارتفاع کاری
28 متر
دسترسی جانبی
15 متر
زاویه دوران
370 درجه
چرخش سبد
±90 درجه
وزن دستگاه
2400 کیلوگرم
OLYMPUS DIGITAL CAMERA