جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جرثقیل های بوم تلسکوپی و کارگاهی

XCMG
12
جرثقیل بوم تلسکوپی 5.QY16B
حداکثر ظرفیت باربرداری
16000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
39/1 متر
طول بوم اصلی
31/1 متر
بوم اصلی + جیب
39/4 متر
حداکثر سرعت بالابری
100 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2/5 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/5 ×2/5 × 12/11 متر
وزن دستگاه
24 تن
مدل موتور
Styer WD 415.21
حداکثر توان (کیلووات در دور)
155/2200
QY16B.5
QY30K5
جرثقیل بوم تلسکوپی QY30K5
حداکثر ظرفیت باربرداری
30000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
47/6 متر
طول بوم اصلی
10/1-38/5 متر
بوم اصلی + جیب
48/6 متر
حداکثر سرعت بالابری
120 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2/5 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/39 ×2/5 × 12/07 متر
وزن دستگاه
32/4 تن
مدل موتور
Styer WD 615.329
حداکثر توان (کیلووات در دور)
213/2200
جرثقیل بوم تلسکوپی QY50K-ll
حداکثر ظرفیت باربرداری
50000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
57/7 متر
طول بوم اصلی
11/3-42/7 متر
بوم اصلی + جیب
15 + 42/7 متر
حداکثر سرعت بالابری
110 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/57 ×2/8 × 13/77 متر
وزن دستگاه
41 تن
مدل موتور
Styer WD 615.334
حداکثر توان (کیلووات در دور)
247/2200
QY50K-II
QY70K-I
جرثقیل بوم تلسکوپی QY70K-l
حداکثر ظرفیت باربرداری
70000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
طول بوم اصلی
44/5 متر
بوم اصلی + جیب
59/5 متر
حداکثر سرعت بالابری
130 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/575 ×2/8 × 13/93 متر
وزن دستگاه
43 تن
مدل موتور
Styer WD 615.338
حداکثر توان (کیلووات در دور)
276/2200
جرثقیل بوم تلسکوپی QY100K
حداکثر ظرفیت باربرداری
100000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
51 + 22/1 متر
طول بوم اصلی
13/5-50/9 متر
بوم اصلی + جیب
70/4 متر
حداکثر سرعت بالابری
105 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/85 ×3 × 15/6 متر
وزن دستگاه
54/9 تن
مدل موتور
Benz OM 460 LA
Volvo TAD 720 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
360/1800
162/2100
QY100K-I
QY130K
جرثقیل بوم تلسکوپی QY130K
حداکثر ظرفیت باربرداری
130000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
86 متر
طول بوم اصلی
13-58 متر
بوم اصلی + جیب
58 + 28 متر
حداکثر سرعت بالابری
115 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
1/8 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/95 ×3 × 14/93 متر
وزن دستگاه
54/9-62 تن
مدل موتور
Benz OM 502 LA
Volvo TAD 720 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
390/1800
162/2100
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY180
حداکثر ظرفیت باربرداری
180000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
86 متر
طول بوم اصلی
13/6-62 متر
بوم اصلی + جیب
82+8 متر
حداکثر سرعت بالابری
115 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
1/3 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
4 ×3 × 15/77 متر
وزن دستگاه
60 تن
مدل موتور
Benz OM 460 LA.E3A/1
Volvo TAD 720 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
360/1800
162/2100
QAY180
QAY220
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY220
حداکثر ظرفیت باربرداری
220000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
94/7 متر
طول بوم اصلی
13/6-64 متر
بوم اصلی + جیب
96 متر
حداکثر سرعت بالابری
120 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
1/9 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
4 ×3 × 15/85 متر
وزن دستگاه
72 تن
مدل موتور
Benz OM 502 LA.E lll /3
Volvo TAD 720 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
420/1800
162/2100
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY300
حداکثر ظرفیت باربرداری
300000 کیلوگرم
حداکثر ارتفاع باربرداری با جیب
72/9 متر
طول بوم اصلی
15/4-61 متر
بوم اصلی + جیب
76 متر
حداکثر سرعت بالابری
150 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
1/7 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
4 ×3 × 18/2 متر
وزن دستگاه
79/7 تن
مدل موتور
Benz OM 503 LA lll /5
Volvo TAD 722 VE
حداکثر توان (کیلووات در دور)
420/1800
194/2100
QAY300
QAY800
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY800
حداکثر ظرفیت باربرداری
800000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
85 متر
ابعاد دستگاه
4 ×3 × 19/42 متر
وزن دستگاه
96 تن
مدل موتور
Benz OM 420 LA
Benz OM 500 LA
حداکثر توان (کیلووات در دور)
260/1800
480/4800
جرثقیل بوم تلسکوپی All Terrain QAY1200
حداکثر ظرفیت باربرداری
1200000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
106 متر
ابعاد دستگاه
4 ×3 × 20/49 متر
وزن دستگاه
96 تن
مدل موتور
Benz OM 460 LA.E3A/5
Benz OM 502 LA.E3B
حداکثر توان (کیلووات در دور)
260/1800
480/4800
QAY1200
جرثقیل کارگاهی RT25
حداکثر ظرفیت باربرداری
25000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
31 متر
بوم اصلی + جیب
39 متر
حداکثر سرعت بالابری
12 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/392 ×2/7 × 11/30 متر
وزن دستگاه
25986 کیلوگرم
مدل موتور
Cummins QSB 6.7 - C190
حداکثر توان (کیلووات در دور)
142/2200
جرثقیل کارگاهی RT60
حداکثر ظرفیت باربرداری
60000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
43/2 متر
بوم اصلی + جیب
60/7 متر
حداکثر سرعت بالابری
125 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/75 ×3/18 × 13/15 متر
وزن دستگاه
49000 کیلوگرم
مدل موتور
Cummins QSB 6.7 - C260
حداکثر توان (کیلووات در دور)
194/2200
RT100
جرثقیل کارگاهی RT100
حداکثر ظرفیت باربرداری
100000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
48/8 متر
بوم اصلی + جیب
69 متر
حداکثر سرعت بالابری
130 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
3/99 ×3/5 × 14/9 متر
وزن دستگاه
58850 کیلوگرم
مدل موتور
Cummins QSB 8.9
حداکثر توان (کیلووات در دور)
224/2100
جرثقیل کارگاهی RT200
حداکثر ظرفیت باربرداری
200000 کیلوگرم
طول بوم اصلی
64 متر
بوم اصلی + جیب
84 متر
حداکثر سرعت بالابری
100 متر بر دقیقه
سرعت چرخش بوم (گردون)
2 دور بر دقیقه
ابعاد دستگاه
4/1 ×3/57 × 16/35 متر
وزن دستگاه
89000 کیلوگرم
مدل موتور
Cummins QSL 8.9
حداکثر توان (کیلووات در دور)
224/2100
RT200