جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات امداد و نجات و اطفای حریق به وسیله نردبان هیدرولیکی روزنباور در حادثه آتش سوزی بلوار افریقا در تهران

عملیات امداد و نجات و اطفای حریق به وسیله نردبان هیدرولیکی روزنباور در حادثه آتش سوزی بلوار افریقا در تهران

مطالب مرتبط